Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BREASTA

       A. Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al Comunei Breasta:

 1. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
 3. Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 4. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 5. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
 6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 7. Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 8. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
 9. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729
 11. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 12. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88315
 13. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
 14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
 15. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
 16. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243459
 17. Legea nr. 119/1996 ci privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624
 18. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 19. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689
 20. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 21. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 22. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511
 23. Legea fondului funciar 18/1991 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 24. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 25. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 26. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 27. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
 28. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169

          B. Acte normative cu impact asupra activității:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 3. Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
 4. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
 5. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 6. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566
 7. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, publicat în MOR, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
 8. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317

         C. Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria Comunei Breasta este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

Sari la conținut